Chili Online Iskane Oferta 03.06.2019

 

ИСКАНЕ ЗА ОФЕРТА

От 03.06.2019 г.

Достака на материали и консумативи, необходими за разработването на
продуктова (стока или услуга) или производствена иновация по проект №
BG16RFOP002-1.005-0212-C01 “Повишаване на иновационната дейност в “Чили
Онлайн” ООД, чрез създаване на иновативна технология за трансформиране на
ежедневни 2D и 3D предмети и повърхности в чувствителни на допир и
разпознаващи жестове, мултитъч интерактивни панели“

ДАННИ НА БЕНЕФИЦИЕНТА

Наименование „Чили Онлайн” ООД
Адрес: гр. София 1408, бул. Петко Каравелов № 46, бл. 20, вх. А,
ап. 17
Телефон: 0877805304
Лице за контакти: Иван Пенков Иванов

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0212-C01 от 30.05.2018г. и наименование

Повишаване на иновационната дейност в “Чили Онлайн” ООД, чрез създаване
на иновативна технология за трансформиране на ежедневни 2D и 3D
предмети и повърхности в чувствителни на допир и разпознаващи жестове,
мултитъч интерактивни панели
,
изпълняван по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност
2014-2020“, с оглед необходимостта спазване на принципа за добро финансово
управление и определяне реалистичността на разходите при избор на
изпълнител, “Чили Онлайн” ООД за Достака на материали и консумативи,
необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или
производствена иновация, Чили Онлайн ООД набира предложения за оферти при
следните условия:

1. Изпълнителят да извърши следната доставка:

Достака на материали и консумативи, необходими за разработването на
продуктова (стока или услуга) или производствена иновация по проект №
BG16RFOP002-1.005-0212-C01 “Повишаване на иновационната дейност в “Чили
Онлайн” ООД, чрез създаване на иновативна технология за трансформиране на
ежедневни 2D и 3D предмети и повърхности в чувствителни на допир и
разпознаващи жестове, мултитъч интерактивни панели“:

№ по ред

Наименование на материала/консуматива

Количество

1

Микроконтролер

3 броя

2

Аналогово-цифрови преобразуватели

3 броя

3

Генератори на сигнали

3 броя

4

Мултиплексори

3 броя

5

Формирователи на сигнали

3 броя

6

Електроди

150 броя

7

Захранващ блок с ниска мощност

3 броя

8

Захранващ блок с висока мощност

3 броя

9

Източници на захранване

3 броя

10

Сензор за топлина

3 броя

11

Сензор за допир

150 броя

12

Сензор за движение

3 броя

13

Сензорна платки

3 броя

14

Микропроцесор

3 броя

15

Дравейри

9 броя

 

 

Прогнозна стойност (без ДДС):

№ по ред

Наименование на материала/консуматива

Количество

Ед. Стойност

(в лева без ДДС)

Обща стойност

(в лева без ДДС)

1

Микроконтролер

3 броя

50,00

150,00

2

Аналогово-цифрови преобразуватели

3 броя

200,00

600,00

3

Генератори на сигнали

3 броя

360,00

1080,00

4

Мултиплексори

3 броя

240,00

720,00

5

Формирователи на сигнали

3 броя

30,00

90,00

6

Електроди

150 броя

5,00

750,00

7

Захранващ блок с ниска мощност

3 броя

200,00

600,00

8

Захранващ блок с висока мощност

3 броя

250,00

750,00

9

Източници на захранване

3 броя

250,00

750,00

10

Сензор за топлина

3 броя

60,00

180,00

11

Сензор за допир

150 броя

6,00

900,00

12

Сензор за движение

3 броя

20,00

60,00

13

Сензорна платки

3 броя

25,00

75,00

14

Микропроцесор

3 броя

20,00

60,00

15

Дравейри

9 броя

15,00

135,00

 

Общо прогнозна стойност на процедурата:

6 900,00 лв. (шест хиляди и деветстотин лева и нула стотинки)

 

2. Цена и начин на плащане по договора:

2.1. Представената оферта следва да бъде в лева с описание на стойност без
включен и с включен ДДС (ако има такъв).

2.2. Плащанията се извършват съгласно предложения начин в офертата на
кандидата и се осъществяват по банков път или в брой, след издаване на
фактура или друг разходооправдателен документ.

 

3. Условия за участие:

3.1. Кандидатите подават Оферта в писмен вид;

3.2. Офертите се подават на български език с посочено наименование на
кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и имейл адрес;

3.3. Не се приемат оферти, представени след изтичане на крайния срок за
получаване.

 

4. Срок за изпълнение:
не по късно от крайната дата за изпълнение на проекта (30.05.2020г.).

 

5. Срок на валидност на офертите:
30 календарни дни от подаването им.

 

6. Място на представяне на предложенията:
Кандидатите следва да подават своите предложения в офиса на “Чили Онлайн” ООД на
адрес: гр. София 1408, бул. Петко Каравелов № 46, бл. 20, вх. А, ап. 17 или
на е-мейл:

chilionline.projects@gmail.com

.

7. Краен срок за приемане на оферти:
10.06.2019 г.

 

8. Сканирано Искане за оферта с подпис и печат: Моля кликнете Тук …

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Best Free Apps