Дата: 14.12.2018 г.

ИСКАНЕ ЗА ОФЕРТА

От 14.12.2018 г.

Предоставяне на услуги, свързани с наем на сървър по проект №
BG16RFOP002-1.005-0212-C01 “Повишаване на иновационната дейност в “Чили
Онлайн” ООД, чрез създаване на иновативна технология за трансформиране на
ежедневни 2D и 3D предмети и повърхности в чувствителни на допир и
разпознаващи жестове, мултитъч интерактивни панели“

ДАННИ НА БЕНЕФИЦИЕНТА

Наименование „Чили Онлайн” ООД
Адрес: гр. София 1408, бул. Петко Каравелов № 46, бл. 20, вх. А,
ап. 17
Телефон: 0877805304
Лице за контакти: Иван Пенков Иванов

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0212-C01 от 30.05.2018г. и наименование

Повишаване на иновационната дейност в “Чили Онлайн” ООД, чрез създаване
на иновативна технология за трансформиране на ежедневни 2D и 3D
предмети и повърхности в чувствителни на допир и разпознаващи жестове,
мултитъч интерактивни панели
,
изпълняван по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност
2014-2020“, с оглед необходимостта спазване на принципа за добро финансово
управление и определяне реалистичността на разходите при избор на
изпълнител, “Чили Онлайн” ООД и след необходимост от избор на нов сървър,
отговарящ на изискванията в посочения проект, Чили Онлайн ООД повторно
набира предложения за оферти при следните условия:

1. Изпълнителят да извърши следната услуга:

Предоставяне на услуги, свързани с наем на сървър по проект №
BG16RFOP002-1.005-0212-C01 “Повишаване на иновационната дейност в “Чили
Онлайн” ООД, чрез създаване на иновативна технология за трансформиране на
ежедневни 2D и 3D предмети и повърхности в чувствителни на допир и
разпознаващи жестове, мултитъч интерактивни панели“:

№ по ред

Наименование на актива

Количество


Мин. технически и/или функционални характеристики

1

Наем на сървър

17 месеца

  • Процесор – мин. 6 core (ядра), 2,4 Ghz;
  • Памет – мин. 16GB;
  • Оптично устройство – наличие;
  • Интерфейс – 2 Video

 

Прогнозна стойност (без ДДС):

За Наем на сървър – 17 месеца x 150,00 лв. = 2 550,00 лв.

Общо прогнозна стойност на процедурата:

2 550,00 лв. (две хиляди петстотин и петдесет лева и нула стотинки)

 

2. Цена и начин на плащане по договора:

2.1. Представената оферта следва да бъде в лева с описание на стойност без
включен и с включен ДДС (ако има такъв).

2.2. Плащанията се извършват съгласно предложения начин в офертата на
кандидата и се осъществяват по банков път или в брой, след издаване на
фактура или друг разходооправдателен документ за плащане на 6 месечен
период и след изтичането на всеки период, и при последно плащане в
последния работен ден на изтичането на договора.

 

3. Условия за участие:

3.1. Кандидатите подават Оферта в писмен вид;

3.2. Офертите се подават на български език с посочено наименование на
кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и имейл адрес;

3.3. Не се приемат оферти, представени след изтичане на крайния срок за
получаване.

 

4. Срок за изпълнение:
17 месеца след сключване на договор, но не по късно от крайната дата за
изпълнение на дейностите по проекта (30.05.2020г.).

 

5. Срок на валидност на офертите:
30 календарни дни от подаването им.

 

6. Място на представяне на предложенията:
Кандидатите следва да подават своите предложения в офиса на “Чили Онлайн” ООД на
адрес: гр. София 1408, бул. Петко Каравелов № 46, бл. 20, вх. А, ап. 17 или
на е-мейл: chilionline.projects@gmail.com.

 

7.  Краен срок за приемане на оферти:
21.12.2018 г.

 

8. Сканирано Искане за оферта с подпис и печат: Моля кликнете Тук …