Дата: 31.05.2019 г.

 

ИСКАНЕ ЗА ОФЕРТА

От 31.05.2019 г.

Изпълнение на външни услуги свързани с Методика за тестване на иновативното
приложение – 1 бр. по проект BG16RFOP002-1.005-0212-C01

ДАННИ НА БЕНЕФИЦИЕНТА

Наименование: „ЧИЛИ ОНЛАЙН” ООД
Адрес: гр. София 1408, район р-н Триадица, бул. Петко Каравелов No
46, бл. 20, вх. A, ап. 17
Телефон: +359 877 805 304
Лице за контакти: Иван Пенков Иванов

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0212-C01 от 30.05.2018 г. и наименование

“Повишаване на иновационната дейност в “Чили Онлайн” ООД, чрез
създаване на иновативна технология за трансформиране на ежедневни 2D и
3D предмети и повърхности в чувствителни на допир и разпознаващи
жестове, мултитъч интерактивни панели”,

изпълняван по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност
2014-2020“, с оглед необходимостта от спазване на принципа за добро
финансово управление и определяне реалистичността на разходите при избор на
изпълнител, „Чили Онлайн” ООД набира предложения за оферти, при следните
условия на изпълнение:

 

1. Изпълнителят да извърши следната услуга:

Изпълнение на външни услуги свързани с Методика за тестване на иновативното
приложение – 1 бр. по проект BG16RFOP002-1.005-0212-C01:

№ по ред

Наименование на актива

К-во

Минимални изисквания

1

Методика за тестване на иновативното приложение

1 бр.

● Обзор на подходите за верификация и валидация на
иновативното приложение, включващ: типове тестове спрямо
фазите на развитие, типове тестове спрямо изискванията,
типове тестове в зависимост от подхода и изпълнението им

● Обща методика за тестване на функционалността на опитна
клиентска част от продукта;

● Методики за валидиране и верифициране на модулите на
иновативното приложение.

 

Прогнозна стойност (без ДДС)

За Методика за тестване на иновативното приложение – 1 бр. x 29 500,00 лв.
= 29 500,00 лв.

Обща прогнозна стойност за процедурата:

29 500,00 лева (Словом: двадесет и девет хиляди и петстотин лева и нула
стотинки) без ДДС

 

2. Цена и начин на плащане по договора:

2.1. Представената оферта следва да бъде в лева с описание на стойност без
включен и с включен ДДС (ако има такъв).

2.2. Плащанията се извършват в брой или по банков път, след издаване на
фактура или друг разходооправдателен документ за плащане и се извършват
след доставка и подписване на приемо-предавателен протокол.

 

3.
Условия за участие:

3.1. Кандидатите подават Оферта в писмен вид.

3.2. Офертите се подават на български език с посочено наименование на
кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и имейл адрес.

3.3. Не се приемат оферти, представени след изтичане на крайния срок за
получаване.

 

4.
Срок за изпълнение:
до 150 календарни дни след сключване на договор, но не по-късно от крайната
дата за изпълнение на дейностите по проекта (30.05.2020 г.).

 

5.
Срок на валидност на офертите:
30 календарни дни от подаването им.

 

6.
Място на представяне на предложенията:
Кандидатите следва да подават своите предложения в офиса на „Чили Онлайн”
ООД на адрес: гр. София 1408, район р-н Триадица, бул. Петко Каравелов No
46, бл. 20, вх. A, ап. 17 или на е-мeйл: chilionline.projects@gmail.com.

 

7. Краен срок за приемане на оферти:
07.06.2019 г.

 


8. Сканирано Искане за оферта: Кликнете Тук…