ИСКАНЕ ЗА ОФЕРТА

Осигуряване на материали и консумативи, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

ДАННИ НА БЕНЕФИЦИЕНТА

Наименование „Чили Онлайн” ООД
Адрес: гр. София 1408, бул. Петко Каравелов № 46, бл. 20, вх. А,
ап. 17
Телефон: 0877805304
Лице за контакти: Сотир Иванов Иванов

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0212-C01 от 30.05.2018г. и наименование

„Повишаване на иновационната дейност в “Чили Онлайн” ООД, чрез създаване
на иновативна технология за трансформиране на ежедневни 2D и 3D
предмети и повърхности в чувствителни на допир и разпознаващи жестове,
мултитъч интерактивни панели“,
изпълняван по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност
2014-2020“, с оглед необходимостта спазване на принципа за добро финансово
управление и определяне реалистичността на разходите при избор на
изпълнител, “Чили Онлайн” ООД набира предложения за оферти при следните
условия:

1. Изпълнителят да извърши следната услуга:

Осигуряване на материали и консумативи, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

 

2. Сканирано Искане за оферта с подпис и печат:


Моля кликнете Тук …