ИСКАНЕ ЗА ОФЕРТА

От 02.08.2019 г.

Доставка на материали и консумативи, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация по проект BG16RFOP002-1.005-0212-C01

 

  ДАННИ НА БЕНЕФИЦИЕНТА

Наименование:

„ЧИЛИ ОНЛАЙН” ООД

Адрес: 

гр. София 1408, район р-н Триадица, бул. Петко Каравелов No 46, бл. 20, вх. A, ап. 17

Телефон:

+359 877 805 304

Лице за контакти:

Иван Пенков Иванов

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0212-C01 от 30.05.2018 г. и наименование “Повишаване на иновационната дейност в “Чили Онлайн” ЕООД, чрез създаване на иновативна техология за трансформиране на ежедневни 2D и 3D предмети и повърхности в чувствителни на допир и разпознаващи жестове, мултитъч интерактивни панели”, изпълняван по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, с оглед необходимостта от спазване на принципа за добро финансово управление и определяне реалистичността на разходите при избор на изпълнител, „Чили Онлайн” ООД набира предложения за оферти, при следните условия на изпълнение:

 

 1. Изпълнителят да извърши следната доставка:

Доставка на материали и консумативи, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация по проект BG16RFOP002-1.005-0212-C01:

 

№ по ред

Наименование на материала

Техническа спецификация

К-во

Единична цена без ДДС

Обща стойност без ДДС

1

Микроконтролер

Програмируема чип система с мин. 24-MHz CPU

3 бр.

50,00

150,00

2

Аналогово-цифрови преобразуватели

От 6 до 12 битов АЦП;

3 бр.

200,00

600,00

3

Генератори на сигнали

Програмируем 2-терминален с максимален изходен ток 200mA;

Широк диапазон на входното напрежение от 1.2V до 40V;

3 бр.

360,00

1080,00

4

Мултиплексори

1,8 V до 5,5 V с единично или двойно захранване;

3 бр.

240,00

720,00

5

Формирователи на сигнали

10 pA максимален входен ток на отклонение 0.6 pA максимален входен компенсационен ток;

3 бр.

30,00

90,00

6

Електроди

Електроди като медно фолио с широчина мин. 2 mm

 

150 бр.

5,00

750,00

7

Захранващ блок с ниска мощност

Мощност: мин. 3 W

3 бр.

200,00

600,00

8

Захранващ блок с висока мощност

Мощност: мин. 350 W

3 бр.

250,00

750,00

9

Източници на захранване

IN: 220 V;

OUT: 12 V

3 бр.

250,00

750,00

10

Сензор за топлина

Температурeн обхват мин. от -5 ° C до + 55 °

3 бр.

60,00

180,00

11

Сензор за допир

Едноканален капацитивен сензорен контролер с динамично калибриране;

150 бр.

6,00

900,00

12

Сензор за движение

Входно офсет напрежение: ± 0,4 mV;

3 бр.

20,00

60,00

13

Сензорна платки

Дигитални I / O;

Аналогови входове;

Наличие USB, вход за захранване;

3 бр.

25,00

75,00

14

Микропроцесор

Работна честота 24-MHz

3 бр.

20,00

60,00

15

Дравейри

За формиране на сигнали;

9 бр.

15,00

135,00

 

 

Прогнозна стойност (без ДДС)

Общо за материали и консумативи – 6 900,00 лв. без ДДС

 

Обща прогнозна стойност за процедурата: 6 900,00 лева (Словом: шест хиляди и деветстотин лева и нула стотинки) без ДДС

 

 1. Цена и начин на плащане по договора:

 

 • Представената оферта следва да бъде в лева с описание на стойност без включен и с включен ДДС (ако има такъв).
 • Плащанията се извършват в брой или по банков път, след издаване на фактура или друг разходооправдателен документ за плащане, като са възможни етапни поръчки и доставки, като цялостната стойност на договора се изплаща след финална доставка и подписване на приемо-предавателен протокол.

 

 1. Условия за участие:
 1. Кандидатите подават Оферта в писмен вид.
 2. Офертите се подават на български език с посочено наименование на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и имейл адрес.
 3. Не се приемат оферти, представени след изтичане на крайния срок за получаване.

 

 1. Срок за изпълнение: до 260 календарни дни след сключване на договор, но не по-късно от крайната дата за изпълнение на дейностите по проекта (30.05.2020 г.).

 

 1. Срок на валидност на офертите: 30 календарни дни от подаването им.

 

 1. Място на представяне на предложенията: Кандидатите следва да подават своите предложения в офиса на „Чили Онлайн” ООД на адрес: гр. София 1408, район р-н Триадица, бул. Петко Каравелов No 46, бл. 20, вх. A, ап. 17 или на е-мeйл:  chilionline.projects [at] gmail.com.

 

 1. Краен срок за приемане на оферти: 09.08.2019 г.

 

Сканирано Искане за оферта с подпис и печат:


Моля кликнете Тук …