Дата: 10.08.2018 г.

ИСКАНЕ ЗА ОФЕРТА

От 10.08.2018 г.

Осигуряване на публичност и визуализация на дейностите по проект №BG16RFOP002-1.005-0212-C01 „Повишаване на иновационната дейност в “Чили Онлайн” ООД, чрез създаване на иновативна технология за трансформиране на ежедневни 2D и 3D предмети и повърхности в чувствителни на допир и разпознаващи жестове, мултитъч интерактивни панели“

ДАННИ НА БЕНЕФИЦИЕНТА

Наименование „Чили Онлайн” ООД
Адрес: гр. София 1408, бул. Петко Каравелов № 46, бл. 20, вх. А,
ап. 17
Телефон: 0877805304
Лице за контакти: Сотир Иванов Иванов

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0212-C01 от 30.05.2018г. и наименование

Повишаване на иновационната дейност в “Чили Онлайн” ООД, чрез създаване
на иновативна технология за трансформиране на ежедневни 2D и 3D
предмети и повърхности в чувствителни на допир и разпознаващи жестове,
мултитъч интерактивни панели
,
изпълняван по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност
2014-2020“, с оглед необходимостта спазване на принципа за добро финансово
управление и определяне реалистичността на разходите при избор на
изпълнител, “Чили Онлайн” ООД набира предложения за оферти при следните
условия:

1. Изпълнителят да извърши следната услуга:

Осигуряване на публичност и визуализация на дейностите по проект №
BG16RFOP002-1.005-0212-C01 „Повишаване на иновационната дейност в “Чили
Онлайн” ООД, чрез създаване на иновативна технология за трансформиране на
ежедневни 2D и 3D предмети и повърхности в чувствителни на допир и
разпознаващи жестове, мултитъч интерактивни панели“:

№ по ред

Наименование на актива

Количество


Мин. технически и/или функционални характеристики

1

Информационни табели

2 броя

  • Размер: минимално А3;
  • Материал – предназначен за външна употреба;

· Съдържанието на табелите да е съобразено с: емблемата на
ЕС и упоменаването „Европейски съюз“, наименованието на
съфинансиращия фонд, общото лого на програмен период
2014-2020 г., със съответното наименование на финансиращата
програма, наименованието на проекта и главната му цел,
общата стойност на проекта, както и размера на европейското
и национално съфинансиране представени в български лева и
началната и крайна дата за изпълнение на проекта.

2

Информационни стикери

10 броя

· Съдържание: емблемата на ЕС, упоменаването „Европейски
съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд, общото лого
за програмен период 2014 – 2020 и номера на договора за
безвъзмездна помощ.

3

Визуализационна инфографика

1 брой

  • Продължителност: до 90 секунди.

· В началото и в края на графиката чрез заставка или чрез
друга форма, чието времетраене за излъчване е 5 секунди, се
разяснява, че продукцията е заснета с финансиране от
съответния фонд на ЕС.

· Съдържанието да е съобразено с: емблемата на ЕС,
упоменаването „Европейски съюз“, наименованието на
съфинансиращия фонд и общото лого за програмен период 2014
– 2020.

 

Прогнозна стойност (без ДДС):

Обособенца позиция 1 – Информационни табели – 2 бр. x 200,00 лв. = 400,00 лв.

Обособена позиция 2 – Информационни стикери – 10 бр. x 5,00 лв. = 50,00 лв.

Обособена позиция 3 – Визуализационна инфографика – 1 бр. x 1 500,00 лв. = 1 500,00 лв.

Общо прогнозна стойност на процедурата:

1 950,00 лв. (хиляда и деветстотин и петдесет лева и нула стотинки)

 

2. Цена и начин на плащане по договора:

2.1. Представената оферта следва да бъде в лева с описание на стойност без
включен и с включен ДДС (ако има такъв);

2.2. Плащанията се извършват 100% в брой или по банков път, след издаване
на фактура или друг разходооправдателен документ за плащане и се извършва
след доставка и подписване на приемо-предавателен протокол.

 

3. Условия за участие:

3.1. Кандидатите подават Оферта в писмен вид;

3.2. Офертите се подават на български език с посочено наименование на
кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и имейл адрес;

3.3. Не се приемат оферти, представени след изтичане на крайния срок за
получаване.

 

4. Срок за изпълнение:
до шест месеца след сключване на договор, но не по-късно от крайната дата
за изпълнение на дейностите по проекта (30.05.2020г.).

 

5. Срок на валидност на офертите:
30 календарни дни от подаването им.

 

6. Място на представяне на предложенията:
Кандидатите следва да подават своите предложения в офиса на “Чили Онлайн” ООД на
адрес: гр. София 1408, бул. Петко Каравелов № 46, бл. 20, вх. А, ап. 17 или
на е-мейл: chilionline.projects@gmail.com.

 

7. Краен срок за приемане на оферти:
17.08.2018 г.

 

8. Сканирано Искане за оферта с подпис и печат:
Моля кликнете Тук …