Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0212-C01 от 30.05.2018г. и наименование „Повишаване на иновационната дейност в “Чили Онлайн” ООД, чрез създаване на иновативна технология за трансформиране на ежедневни 2D и 3D предмети и повърхности в чувствителни на допир и разпознаващи жестове, мултитъч интерактивни панели“, изпълняван по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, с оглед необходимостта спазване на принципа за добро финансово управление и определяне реалистичността на разходите при избор на изпълнител, фирма “Чили Онлайн” ООД набира предложения за оферти:

(моля кликнете върху линка по-долу за повече информация и детайли)

Искане за оферта за Предоставяне на услуги, свързани с наем на сървър по проект № BG16RFOP002-1.005-0212-C01 (20.07.2018 г.)

Искане за оферта за Осигуряване на публичност и визуализация на дейностите по проект №BG16RFOP002-1.005-0212-C01 (10.08.2018)

Искане за оферта за Предоставяне на услуги, свързани с наем на сървър по проект № BG16RFOP002-1.005-0212-C01 (От 14.12.2018 г.)

Искане за оферта за Изпълнение на външни услуги свързани с Методика за тестване на иновативното приложение по проект BG16RFOP002-1.005-0212-C01 (31.05.2019)

Искане за оферта за доставка на материали и консумативи, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация по проект BG16RFOP002-1.005-0212-C01 (02.08.2019)

> ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на дълготрайни материални и нематериални активи за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, необходими за разработване на продуктова иновация по проект BG16RFOP002-1.005-0212-C01“ (27.септ. 2019)

> ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА за определяне на изпълнител с предмет: Изпълнение на външни услуги свързани с Програмиране и разработване на бази данни – 1 бр. по проект BG16RFOP002-1.005-0212-C01 (07.окт.2019)

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на дълготрайни материални и нематериални активи за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, необходими за разработване на продуктова иновация по проект BG16RFOP002-1.005-0212-C01“ (11. окт. 2019)