ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА за определяне на изпълнител с предмет: Изпълнение на външни услуги свързани с Програмиране и разработване на бази данни – 1 бр. по проект BG16RFOP002-1.005-0212-C01

Минимални функционалности на базата данни:

  • Анализ на изискванията - определят се участващите информационни обекти (данни), техните характеристики, връзки и операции, в които участват.
  • Проектиране на бази данни - определя се структурата на базите данни – необходимите таблици за съхраняване на данни, полетата във всяка таблица, ключовите полета и връзките между таблиците.
  • Създаване на създаване на бази данни – проектира и програмира се структурата на базите данни и се въвеждат данни с помощта на конкретна система за управление на бази данни.
  • Реализация на бази данни – инсталиране на създадените бази данни.
  • Осигуряване на възможност за експлоатация на бази данни - чрез създадените средства се осигурява възможност на потребителите да въвеждат, редактират и използват създадените бази данни.

Сканирани документи за подбор на изпълнител:

За да видите документите моля кликнете върху всеки от линковете тук …

Документ1

Документ2

Документ3

Документ4

Документ5

Документ6

Документ7

Документ8